Nabór na mediatorów

Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku 

ogłasza nabór Mediatorów specjalizujących się w sprawach gospodarczych

na listę Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku.Aktualizacja z dnia 26.11.2018 - W związku z pytaniami od mediatorów informujemy, że zapraszamy do składania wniosków także mediatorów, którzy nie spełniaja kryterium 5 lat doświadczenia  i 10 mediacji rocznie (proszę odpowiednio zakreslić pkt. 12 wniosku i wskazać średnie ilości mediacji i czas wykonywania zawodu mediatora)


Wniosek o wpis na Listę Mediatorów Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku (wzór wniosku tutaj) zawiera: 


 1. imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres do korespondencji;
 2. informacje o wykonywanym zawodzie lub innej działalności publicznej, w tym gospodarczej lub społecznej;
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 4. oświadczenie, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 6. informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu udokumentowane zaświadczeniami i certyfikatami, w tym o ukończeniu kursów i szkoleń dla mediatorów;
 7. informacje o autorstwie publikacji jeżeli mają one związek z pozasądowymi metodami rozwiązywania sporów, stosowaniem prawa lub działalnością gospodarczą; 
 8. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z działalnością Centrum; 
 9. zgodę na wpis na Listę Mediatorów Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji; 
 10. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Mediacji oraz Zasad Etycznych.


Kandydat zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

 1. Wniosek o wpis na Listę Mediatorów w Pomorskim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku na udostępnionym wzorze.
 2. Oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Mediatora kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów dotyczących posiadanej wiedzy, umiejętności, szkoleń, certyfikatów, doświadczenia zawodowego.
 3. Kandydat na Mediatora może także złożyć pisemną rekomendację instytucji lub organizacji, z którą kandydat na Mediatora współpracował lub współpracuje, wskazując czas i zakres współpracy, w zakresie mediacji.


Termin, sposób i miejsce składania wniosku: 

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać listem poleconym na adres Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza — Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku lub dostarczyć osobiście do siedziby PCAiM w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 82 (III piętro, pok. 302, w godz. 9–17, od poniedziałku — piątku), 80–244 Gdańsk. W przypadku wysyłki pocztą liczy się data stempla pocztowego. Nabór kandydatów na Mediatorów prowadzony jest w trybie ciągłym – wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można składać od dnia publikacji ogłoszenia do dnia ogłoszenia zakończenia naboru, lecz dokumenty złożone w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 07.12.2018 r. włącznie zostaną rozpatrzone w na najbliższym przypadającym po tym terminie posiedzeniu Zarządu Izby oraz Rady Centrum. Aplikacje złożone po tym terminie będą oczekiwały na kolejne posiedzenia Zarządu i Rady.


Tryb wyboru


 • Kandydat na Mediatora, który zostanie pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Radę Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji zostanie wpisany na listę mediatorów Centrum.  Lista ta zostanie zgłoszona do Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku.
 • Do zaopiniowania przez Zarząd i Radę zostaną przedstawieni jedynie kandydaci posiadający umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich zweryfikowaną na podstawie załączonych dokumentów oraz dający rękojmię należytego wykonywania obowiązków Mediatora w Centrum. 

Ochrona danych osobowych

 • Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 82, która przetwarza Pani/Pana dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO ogólnego rozporządzenia w o ochronie danych w celu wpisania Pani/Pana na Listę Mediatorów Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku.
 • Administrator Danych osobowych powołał Inspektowa Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) możliwy jest pod adresem m.filipowski@filcon-inf.pl
 • Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych.
 • Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych nie będzie wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych.
 • Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych nie będzie polegało na      profilowaniu, tj. działaniu polegającym na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych Pani/Pana do innych celów,    uzyskanych poprzez wyrażenie zgody, może Pani/Pan wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, informatyczne, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje    Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
 • Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania w dowolnej chwili. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Ma Pani/Pan prawo do otrzymania dostarczonych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, jest warunkiem wpisania na Listę Mediatorów Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie brak możliwości wpisania na Listę Mediatorów Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail: sekretariat@pcaim.org.pl