Certyfikacja

Instytucja Certyfikująca (IC) 

dla kwalifikacji rynkowej"Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych"Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza od 2020 roku pełni rolę Instytucji Certyfikującej (IC) dla kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”.


Szczegółowy opis kwalifikacji zawarty jest w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - tutaj: Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych (kwalifikacje.gov.pl)Dokumentem potwierdzającym nadanie kwalifikacji jest Certyfikat nadawany przez Instytucję Certyfikującą po przeprowadzeniu egzaminu składającego się z części pisemnej (testowej) i ustnej (praktycznej).

Krótki opis kwalifikacji:

Osoba posiadająca kwalifikację „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” jest gotowa do samodzielnego planowania i przeprowadzania mediacji w sprawach cywilnych zarówno, ze skierowania sądu jak i pozasądowych. Dokonuje analizy konfliktu, rozpoznaje przedmiot sporu oraz stanowiska i oczekiwania stron. Na tej podstawie ocenia czy nie ma przeciwwskazań do zastosowania mediacji. Jest przygotowana do motywowania i wspierania stron w poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających rozwiązywaniu konfliktów. Stosując techniki zarządzania emocjami oraz techniki mediacyjne i negocjacyjne prowadzi strony do uzyskania porozumienia. Sporządza dokumenty niezbędne w procesie mediacji (zaproszenie na mediację, umowę o przeprowadzenie mediacji, protokół z postępowania mediacyjnego). Wspiera strony w procesie kształtowania treści ugody mediacyjnej. Potrafi dostrzec elementy umożliwiające wykonanie ugody mediacyjnej. Rozumie i potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa cywilnego umożliwiającymi zrozumienie problemu zgłaszanego przez strony mediacji. Aktualizuje swoją wiedzę z zakresu podstaw prawnych regulujących mediację w sprawach cywilnych. Osoba posiadająca kwalifikację może znaleźć zatrudnienie w instytucjach oraz podmiotach, w których istotne są kompetencje z zakresu prowadzenia mediacji oraz sztuki rozwiązywania konfliktów m.in.: ośrodkach mediacyjnych, kancelariach prawnych, firmach windykacyjnych, bankach, ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych zajmującymi się rozwiązywaniem sporów i pomocy konkretnym grupom osób. Osoba posiadająca kwalifikację może również prowadzić własną działalność gospodarczą lub świadczyć usługi na zlecenie w zakresie mediacji oraz uzyskać wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną przez sądy okręgowe. W orientacyjnym nakładzie pracy podano czas potrzebny na szkolenie. Szacowany dodatkowy czas pracy własnej wynosi 30 godzin. Całkowity czas potrzebny do nabycia kwalifikacji wynosi 120 godzin, w tym 90 godz. szkolenia i 30 godz. pracy własnej.

 

Odwołania od negatywnego wyniku walidacji.

 Odwołanie od negatywnego wyniku walidacji kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”, można wnieść wyłącznie w sposób opisany w procedurze odwoławczej Instytucji Certyfikującej Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza (doręczanej osobie, która uzyskała negatywny wynik walidacji). Odwołanie wnosi się na formularzu odwołania, którego wzór dostępny jest tutaj.