Rozpocznij mediację

Jeśli wszystkie strony sporu wyrażają zgodę na przeprowadzenie mediacji z udziałem Mediatora Centrum.

Postępowanie mediacyjne może być wszczęte:
 

  1. na zgodny wniosek Stron;
  2. na wniosek jednej ze Stron pod warunkiem, że pozostałe Strony wyraziły zgodę na mediację;
  3. z inicjatywy Centrum, jeśli Strony wyraziły zgodę na mediację;
  4. w wyniku skierowania sprawy do mediacji przez sąd.

 

Wniosek o wszczęcie mediacji należy wypełnić i przesłać skanem na adres e-mail: sekretariat@pcaim.org.pl lub w wersji papierowej na adres Biura Izby Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk. Należy już na tym etapie dołączyć załączniki do sprawy.

 

Mediacje mogą odbywać się zarówno w siedzibie Centrum, lokalizacjach Organizacji uczestniczących w Centrum, jak i miejscach wskazanych przez Strony.

 

Wszczęcie i prowadzenie postępowania mediacyjnego w Pomorskim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku reguluje Regulamin Postępowania Mediacyjnego.

 

Postępowanie mediacyjne wszczyna się po wniesieniu opłaty za przeprowadzenie mediacji, za wyjątkiem mediacji w sprawie skierowanej do Centrum przez sąd. Opłaty za prowadzenie mediacji stanowią ułamek kosztów prowadzenia postępowania sądowego. Opłaty określa Taryfa Opłat Mediacyjnych.

 

Mediację prowadzi Mediator lub Mediatorzy wskazani przez Strony. Jeśli Strony we wniosku o wszczęcie mediacji nie wskazały Mediatora - Mediatora wyznacza Kierownik Centrum. Mediatorów Centrum obowiązują Zasady Etyki Mediatora.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Izby prowadzącym Sekretariat Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk, tel. 58 305 23 25, fax 58 741 53 73, e-mail: sekretariat@pcaim.org.pl 

Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji Mec. Ireneusz Pawłowski e-mail: i.pawlowski@rigp.pl