O Centrum

Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji jest wspólnym ośrodkiem mediacyjnym i arbitrażowym pomorskich przedsiębiorców, utworzonym przez osiem największych organizacji zrzeszających przedsiębiorców na Pomorzu. Zadaniem Centrum jest nie tylko samo prowadzenie mediacji gospodarczych, ale także tworzenie w środowisku przedsię- biorców klimatu na rozwiązywanie sporów gospodarczych w drodze mediacji, zanim sprawa trafi do sądu. Taka ugoda zawarta przed mediatorem może być zatwierdzona przez sąd i ma skutki wyroku sądowego.

 

Wśród mediatorów Centum są uznani praktycy gospodarczy i jednocześnie eksperci z zakresu pozasądowych form rozwiązywania sporów. Centrum prowadzi mediacje sądowe zlecane w drodze postanowienia sądu oraz pozasądowe (przedsądowe), wszczynane na wniosek stron.

 

Oczywiście nie wszystkie sprawy gospodarcze nadają się do mediacji, jednak spora ich liczba może być zamknięta w drodze ugody mediacyjnej zawartej przed mediatorem i zatwierdzonej potem przez Sąd.

 

Zapraszamy do Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Oferta

 

Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji zostało powołane w celu stworzenia przedsiębiorcom, osobom fizycznym i innym zainteresowanym podmiotom optymalnych
i przyjaznych warunków rozwiązywania sporów powstają- cych na tle stosowania m.in. prawa gospodarczego, cywilnego, a także administracyjnego.

 

Dysponuje dwiema zgodnymi ze standardami mediacyjnymi salami, które umożliwiają prowadzenie zarówno spotkań kameralnych, jak również szkoleń dla około 20 osób. Sale wyposażone są w system do prowadzenia wideokonferencji, telewizory, nowoczesny program komputerowy do obiegu dokumentów i inne udogodnienia.

 

Do głównych zadań Centrum należy:

 

  1. Profesjonalna obsługa procesu mediacji;
  2. Propagowanie idei mediacji, w szczególności poprzez organizowanie konferencji, paneli dyskusyjnych i szkoleń dotyczących pozasądowych metod rozwiązywania sporów oraz współpraca z innymi ośrodkami mediacji w kraju i za granicą;
  3. Dbanie o jakość prowadzonych mediacji.

Prezes Centrum Arbitrażu i Mediacji

 

Prezesem Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, a także inicjatorem jego powołania jest radca prawny Ireneusz Pawłowski - Członek Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Założyciel i Partner w Pawłowski Skromak Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych. Doświadczony prawnik gospodarczy i mediator, w trakcie przygotowań do otwarcia przewodu doktorskiego.