Wybierz mediatora

Magda Bellwon

Mediatorka, wykładowczyni akademicka, certyfikowany trener Action Learningu, facylitatorka. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji, kierunek prawo, absolwentka Podyplomowego Studium z Mediacji, Negocjacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 12 lat praktykująca mediatorka. Prowadzi mediacje gospodarcze, pracownicze oraz cywilne. Właścicielka firmy „Conseo”, zajmującej się prowadzeniem mediacji, facylitacji oraz szkoleń z zakresu umiejętności mediacyjnych, komunikacyjnych i negocjacyjnych.
Inicjatorka i współorganizatorka idei „Salonu Mediatora” – miejsca cyklicznych spotkań dla praktyków mediacji i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Pomysłodawczyni „Szkoły mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych” współtworzonej wspólnie z SWPS w Sopocie, w ramach której prowadzone są szkolenia z mediacji oraz szkolenia doskonalące dla mediatorów.

Magdalena Dittmer

Praktykujący mediator od 2013 r., trener biznesu, facylitator, wykładowca.
Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych Mediacje Sądowe i Pozasądowe. Wpisana do wykazu instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do prowadzenia postępowań mediacyjnych w sprawach gospodarczych, pracowniczych i cywilnych, przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Właścicielka firmy Mediacje MD oferującej usługi dla biznesu z obszaru mediacji, komunikacji w sytuacjach trudnych, zarządzania konfliktem, facylitacji, negocjacji nastawionych na rozwiązania oraz budowania kultury organizacyjnej przy efektywnym wykorzystaniu sytuacji konfliktowych. Ekspert w dziedzinie mediacji dla menedżerów - właścicielka marki Menadżer Mediator.

Katarzyna Dobrowolska-Weprzędz

Mediator, Inżynier, Prawnik.
Wykształcenie: Uniwersytet Gdański, WPiA – Prawo, Politechnika Gdańska, WIL – Budownictwo Lądowe, WZiE – Ekonomia i Finanse; UAM w Poznaniu, WPiA - Profesjonalny mediator gospodarczy.
Mediacje: prywatne i sądowe z zakresu mediacji cywilnych, gospodarczych, administracyjnych. Jest mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Gdańsku i Warszawie. Specjalizuje się w mediacjach gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem mediacji w obszarze budownictwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie negocjacji biznesowych, nadzoru kontraktów od strony formalno-prawnej, kontrolingu kosztów oraz zarządzania obszarem kontraktowania i roszczeń budowlanych (także w ramach ustawy PZP oraz standardów FIDIC). Doskonale zna zależności wzajemnych relacji uczestników procesu budowlanego. Jest właścicielem firmy zajmującej się mediacjami i doradztwem kontraktowym.

Andrzej Fortuna

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku – nr wpisu Gd-1539. Arbiter, wpisany na listę Sądu Arbitrażowego działającego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie. Członek Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Województwie Pomorskim, Członek Komisji Bioetycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa medycznego, windykacji należności, prawa energetycznego, prawa farmaceutycznego, prawa handlowego, prawa zamówień publicznych, prawa telekomunikacyjnego oraz prawa budowlanego.

Aneta Frankowska

Stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Gdańskim oraz archeologii na UMK.
Prowadzi postępowania mediacyjne w sprawach cywilnych, w tym związanych z tematyką rozwodową i gospodarczą. Aktywnie uczestniczy w procesach związanych z podziałem majątku – nieruchomości, majątku ruchomego oraz praw majątkowych. Posiada również wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego i obsługi przedsiębiorców.
Od 2012 roku członek, a obecnie także członek zarządu PCM O/Trójmiasto.

Piotr Kubik

Doświadczony Radca prawny, zajmujący się mediacjami od 2004 roku.
W 2004 r. uczestnik warsztatów w Exeter organizowanych przez Devon & Exeter Law Society
i prowadzonych, m.in. przez Jeremy Fergusona. W 2005 r. uczestnik szkolenia organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze Warsztaty – Mediacja gospodarcza w praktyce. Czynny zawodowo mediator. Od początku, uczestnik Salonu Mediatora organizowanego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Od 2008 r. Prezes Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, którego powstania jest współinicjatorem. Od 2010 r. wpisany na listę mediatorów, w tym od 2016 r. na listę stałych mediatorów sądowych. Od czerwca 2012 r. członek Komitetu Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

Paweł Kujawa

Wykształcenie Wyższe Ekonomiczne, Studia Podyplomowe „Akademia Mediatora i Negocjatora” oraz Studia Podyplomowe „Wycena Nieruchomości” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Kilkanaście lat pracy na stanowiskach menadżerskich w międzynarodowych korporacjach w branży handlowej.
Liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania zespołem, rozwoju menadżerów, przywództwa, zarządzania konfliktem, komunikacji. Trener kompetencji twardych.
Uczestnik projektu „Regionalne Centra Mediacji silne dla obywateli”, współzałożyciel stowarzyszenia „Olsztyńskie Centrum Mediacji”.
Wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądach Okręgowych w Gdańsku, Warszawie, Elblągu i Olsztynie. Prowadzi mediacje: gospodarcze, rodzinne i pracownicze.
 

Barbara Matysiak

Stały mediator przy Prezesie Sądu Okręgowego w Gdańsku i w Warszawie w sprawach gospodarczych, rodzinnych, cywilnych i karnych. Mediator Polskiego Centrum Mediacji, mediator przy Klasztorze O. Franciszkanów w Gdyni. Ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu SWPS w zakresie psychologii, z ponad 16-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie kierowania zespołem, ze szczególnym uwzględnieniem działań operacyjnych, PR, marketingu i dokumentacji
w obrocie gospodarczym. Brała udział w dwóch start-upach bankowych. Wieloletnie zarządzanie kancelarią prawną, ale też oddziałami bankowymi pozwala jej na szczególne podejście w kierowaniu operacyjnym procesami w różnych strukturach, ale też zrozumienie znaczenia poufności procesów i dokumentów w obrocie gospodarczym.

Mirosława Myszke-Nowakowska

Radca Prawny specjalizujący się w europejskim prawie spółek, prawie handlowym oraz prawie prywatnym międzynarodowym.
Międzynarodowy profil działalności wynika z doświadczenia (m.in. jako doradcy w dziale fuzji i przejęć (M&A) w PWC) i współpracy z kancelariami m.in. z Belgii czy Wielkiej Brytanii oraz z obrony tytułu Doktora Prawa w Antwerpii (Belgia).
Ukończyła szkolenia dotyczące mediacji w Warszawie (Centrum Mediacji Partners Polska) oraz w Brukseli (Association of International Arbitration). W ramach działalności Kancelarii uczestniczy w rozstrzyganiu sporów międzynarodowych w dziedzinie prawa handlowego oraz cywilnego w języku polskim i angielskim.

Sławomira Pastuszak-Nicewicz

Radca prawny, mediator, negocjator, wykładowca.
Absolwentka aplikacji sądowej, Studium Doktoranckiego w Zakresie Prawa na WPiA UG oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego Chicago Kent College of Law.
Posiada wieloletnie doświadczenie obsługi prawnej branż: budowlanej, energetycznej, finansowej i stoczniowej. Współpracowała z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych, członkiem EUROFINAS. Od 2011 prowadzi obsługę prawną strategicznej spółki z sektora gazownictwa.
Praktykujący mediator od 2011 r. Odbyła liczne szkolenia z mediacji, polubownych metod rozwiązywania sporów i negocjacji wg standardów Społecznej Rady ds. ADR. Aktywny uczestnik Salonów Mediatora w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Mediator CMG przy KRRP oraz PCM, stały mediator sądowy.
Mediacje gospodarcze, administracyjne, cywilne i pracownicze.

Ireneusz Pawłowski

Doświadczony prawnik gospodarczy, mediator i negocjator. Radca prawny. Twórca i Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, Członek Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. W ramach mediacyjnej praktyki zawodowej specjalizuje się w sporach gospodarczych, także związanych z prawem handlowym, w tym prawie spółek, oraz sprawach samorządu terytorialnego i zamówień publicznych. Aktywny propagator mediacji w środowisku gospodarczym. Członek Kapituły Biznes Wybiera Mediacje. Partner w trójmiejskiej kancelarii adwokacko-radcowskiej.
Mediacje gospodarcze, administracyjne.

Bartosz Poćwiardowski

Mediator zawodowy od 2005 r. z liczbą ponad 1500 przeprowadzonych mediacji, głównie w sprawach gospodarczych, jak również pracowniczych i cywilnych.
Zwolennik wspierania i wzmacniania osób będących w konflikcie w samodzielnym podejmowaniu decyzji. Współtwórca „Salonu Mediatora” oraz szeregu innych działań propagujących mediację. Właściciel Centrum Zgody – firmy zajmującej się polubownym rozwiązywaniem sporów pozasądowych. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji mediacyjnych krajowych i zagranicznych (w tym praktyka mediacyjna w Dayton Mediation Center, Ohio, oraz praktyka mediacyjna w amerykańskim sądzie).
Szkoleniowiec i trener mediacji, Członek Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów. Posiada wykształcenie wyższe prawnicze.

Katarzyna Stryjek

Mediacją zajmuje się od 1995 roku, członek Zespołu ds. Wprowadzania Mediacji w Polsce, obecnie Prezes Polskiego Centrum Mediacji oddz. Trójmiasto, członek Zarządu Głównego PCM, mediator KNF (2011-2014).
Nauczyciel akademicki i trener mediacji. Autor i kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” (Ateneum-Szkoła Wyższa). Współautor studiów podyplomowych „Negocjacje i mediacje gospodarcze i pracownicze” (WSAiB Gdynia), „Prawo dla mediatorów” (WPiA UG). Propagator i trener mediacji rówieśniczej i szkolnej w Polsce i za granicą (współtwórca Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej). Facylitator i mediator w projektach ochrony środowiska oraz dialogu społecznego. Konsultant i doradca ds. alternatywnych metod rozwiązywania sporów i konfliktów.

Włodzimierz Szordykowski

Pełni rolę mediatora wpisanego na listę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Zakres mediacji: sprawy związane ze sporami gospodarczymi oraz pracowniczymi i związkowymi.
Od wielu lat związany z pomorskim środowiskiem gospodarczym, poprzez pracę zawodową i społeczną. Ponad 25 lat pracował w organizacjach samorządu gospodarczego województwa pomorskiego. Aktualnie zatrudniony w samorządzie województwa pomorskiego, gdzie do roku 2015 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego.
Obecnie zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty – pełnomocnika Marszałka ds. dialogu społecznego, pełniąc jednocześnie funkcję sekretarza Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

Ryszard Trykosko

Prowadzi wyłącznie mediacje pozasądowe.
Doświadczony manager. Zakres mediacji: roboty budowlane i inżynieryjne.
Rzeczoznawca budowlany – specjalność konstrukcyjno-budowlana obejmująca wykonawstwo w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego; wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców. Założyciel i były przewodniczący Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku oraz członek Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie.
Wiceprezes Zarządu NDI SA Sopot, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Warszawie, członek Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Kamila Wica

Absolwentka wydziału prawa na Uniwersytecie Gdańskim i studiów podyplomowych menedżerskich dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości. Dyplomowany mediator w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych, szkolnych i rówieśniczych oraz gospodarczych, wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe w Gdyńskim Centrum Mediacji oraz Wejherowskim Centrum Mediacji.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie pracy w Sądzie Okręgowym w Gdańsku z funkcją kierowniczą w pionie orzeczniczym. Przeprowadziła kilkaset szkoleń dla instytucji oraz organizacji pozarządowych, w tym z mediacji, komunikacji oraz zapobiegania sytuacjom konfliktowym. Założyciel Kaszubskiego Centrum Prawnego oraz Wejherowskiego Centrum Mediacji.

Dariusz Wilczewski

Mediator stały Sądu Okręgowego w Gdańsku, Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Sądu Okręgowego w Koninie. Mediator Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, mediator Wielkopolskiego Centrum Mediacji i Arbitrażu oraz mediator przy Konińskiej Izbie Gospodarczej. Arbiter Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski. Prowadzi Kancelarię Mediacyjną Dariusz Wilczewski Mediator. Posiada Certyfikat ukończenia specjalistycznego szkolenia w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych, organizowanego przy współudziale Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyplom ukończenia szkolenia dla mediatorów organizowanego przy współudziale Ministerstwa Gospodarki.
Prowadzi mediacje w konfliktach społecznych, które mają kontekst ekologiczny lub związane są z planowaniem przestrzennym. Specjalizuje się w mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego oraz karnego.

Aneta Zgirska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem administracyjno-skarbowym. Specjalista w dziedzinie prawa podatkowego oraz zamówień publicznych. Doświadczenie zdobywała między innymi w Urzędzie Kontroli Skarbowej biorąc udział w postępowaniach kontrolnych związanych z nadużyciami w sektorach paliwowym oraz budowlanym. Obecnie w trakcie uzyskiwania kwalifikacji międzynarodowej CIA (Certified Internal Auditor) w zakresie audytu wewnętrznego.
Specjalizuje się w mediacjach w sprawach gospodarczych oraz administracyjnych, w sądowych oraz pozasądowych.

Agnieszka Bytof

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.
Założycielka Kancelarii Prawnej z siedzibą w Gdańsku będącej członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Radca prawny specjalizujący się w prawie gospodarczym, prawie pracy i ochrony danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu negocjacji biznesowych i postępowań mediacyjnych w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.
Ekspert Zespołu Ekspertów Centrum Prasowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Członek Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów.
Mediator rekomendowany przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.
Wykładowca uczelni wyższych oraz prelegent dedykowanych seminariów prawnych dla biznesu. Autor wypowiedzi medialnych oraz publikacji eksperckich.

Tomasz Matheisel

Absolwent prawa na WPiA w Gdańsku, studia w Londynie w City Law School, 2-letnia praca w Argent Insurance Services (ubezpieczenia komercyjne), 5-letnia praca w kancelarii A.E.P. Zaleski (Solicitor) w Londynie, członek zarządu i wspólnik w polskich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (Art in Public Space sp. z o.o. i Nowa Flota sp. z o.o.). COO dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz innych spółek prawa handlowego.
Wpisany jako mediator w Sądzie Okręgowym w Gdańsku i Warszawie. Specjalizacja w sprawach gospodarczych i transgranicznych.