Nabór Mediatorów w Pomorskim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku

OGŁOSZENIE

o naborze Mediatorów w Pomorskim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza i Pracodawcy Pomorza

ZAPRASZAJĄ

do składania w wniosków  o wpis na Listę Mediatorów

w Pomorskim Centrum Arbitrażu i Mediacji

Mediatorem w Pomorskim Centrum Arbitrażu i Mediacji może zostać osoba, która spełnia warunki wymagane dla mediatorów stałych zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. (http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/3432_u.htm, 1*

Wymagania wobec Mediatora:

  1. spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego tj. mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Mediatorem nie może być sędzia. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku.
  2. ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji;
  3. ukończył  26 lat;
  4. zna język polski;
  5. nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty 2*

Kandydat na Eksperta zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek o wpis na Listę Mediatorów w Pomorskim Centrum Arbitrażu i Mediacji zawierający zgodę Mediatora na wpis na Listę Mediatorów,  oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w pkt. 1 oraz 3-5 powyżej – w formie pisma skierowanego do Izby, wraz z opisem wiedzy i umiejętności potwierdzonych doświadczeniem w zakresie mediacji oraz wskazaniem zakresu w jakim Mediator chciałby podjąć się mediacji np. spory budowlane, prawo gospodarcze, prawo pracy itd.
  2. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów dotyczących posiadanej wiedzy, umiejętności, szkoleń, certyfikatów, doświadczenia zawodowego. Kandydat na Mediatora może także złożyć pisemną rekomendację instytucji lub organizacji, z którą kandydat na Mediatora współpracował lub współpracuje, wskazującą czas i zakres współpracy, w zakresie mediacji.


Termin, sposób i miejsce składania wniosku:

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie lub dostarczyć osobiście do Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz na adres poczty elektronicznej biuro@rigp.pl

Nabór kandydatów na Mediatorów prowadzony jest w trybie ciągłym – wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można składać od dnia publikacji ogłoszenia do dnia ogłoszenia o zakończeniu naboru.


Tryb wyboru

Kandydat na Mediatora, który zostanie pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji będzie uchwałą Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza wpisany na listę mediatorów Centrum.  Lista ta zostanie zgłoszona do Prezesa Sądu Okręgowego. Izba wraz z Pracodawcami Pomorza zastrzegają sobie prawo wyboru kandydatów do zgłoszenia pod ocenę Rady Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji wybierając kandydatów o największej wiedzy i umiejętnościach.1* Uwaga: ustawa została podpisana przez Prezydenta i wejdzie w życie po jej opublikowaniu, od dnia 1 stycznia 2016 r.)

2* Po wpisie na Listę Mediatorów mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, zgodnie z przygotowywanym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości