Czy w Gdańsku może odbywać się rozprawa arbitrażowa według zasad International Chamber of Commerce?

​W ramach działań Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza przez 3 dni odbywała się pierwsza zdalna i międzynarodowa rozprawa arbitrażowa, która w całości przeprowadzona została w trybie wideokonferencji.


Arbitraż odznacza się prostotą postępowania, jest mniej sformalizowany. Istotą sądownictwa polubownego jest rozstrzygnięcie sporu przez arbitra lub arbitrów, na wybór których strony mają bezpośredni lub pośredni wpływ. Postępowanie jest – co do zasady – jednoinstancyjne, a od wyroku wydanego przez sąd polubowny nie przysługuje odwołanie. Można go jedynie kwestionować wnosząc skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego.


Jesteśmy dumni z naszych przedsiębiorców który rozstrzygają spory przy naszym wsparciu technologiczno- organizacyjnym.


Dowiedz się więcej o arbitrażu na stronie: pomorskiemediacje.pl