Zmiana prawa od 1 stycznia 2016 r. Mediacja priorytetem.

Z dniem 1 stycznia 2016 roku zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, której celem jest zachęcie stron do polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu lub w toku postępowania sądowego.

Od teraz sąd ma obowiązek dążyć do ugodowego załatwienia sprawy i namawiać strony do podjęcia mediacji, przy czym skierowanie stron do mediacji możliwe będzie na każdym etapie postępowania.

Każdy pozew będzie musiał zawierać informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Brak wskazania w pozwie tej informacji będzie stanowił brak formalny pozwu, który strona będzie musiała uzupełnić w wyznaczonym przez sąd terminie pod rygorem zwrotu pozwu.

Ponadto sąd,  w szczególnie uzasadnionym przypadku, będzie miał możliwość obciążenia strony kosztami sądowymi w przypadku nieuzasadnionej odmowy poddania się mediacji.

Jeżeli nie dojdzie do wszczęcia mediacji przedsądowej z powodów niezależnych od wnioskodawcy (np. druga strona nie wyrazi zgody na mediację), wnioskodawca zachowa pozytywne skutki związane z przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia, jeżeli wniesie pozew w terminie 3 miesięcy od dnia: w którym mediator lub druga strona złożyli oświadczenie powodujące, że mediacja nie została wszczęta
albo następnegopo upływie tygodnia od dnia doręczenia wniosku o przeprowadzenie mediacji, gdymediator lub druga strona nie złożyli takiego oświadczenia.

Zapraszamy do naszego Centrum na mediację przedsądową. Zamiast pozwu - najpierw próba mediacji.