Szkolenie z zakresu Mediacji gospodarczych dla mediatorów z województwa pomorskiego

Celem Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji jest zintegrowanie informacji o mediacji, ujednolicenie praktyki mediacji w sprawach gospodarczych oraz zwiększenie kompetencji podmiotów świadczących usługi mediacyjne w województwie pomorskim. Aby móc zrealizować ten cel, ważne jest podnoszenie wiedzy i kompetencji mediatorów w tym zakresie.

W związku z powyższym Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w dwudniowym szkoleniu "Mediacje gospodarcze" współfinansowanym przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie dedykowane jest dla mediatorów prowadzących mediacje na terenie województwa pomorskiego.

Szkolenie odbędzie się w dniach 15 -16 grudnia 2018 r. (sobota i niedziela) w godz. 9-17, w siedzibie Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, Al. Grunwaldzka 82, Gdańsk 80-244 (Centrum Handlowe Manhattan, III piętro, pokój 302).

W czasie szkolenia organizator zapewnia catering w przerwie obiadowej i przerwy kawowe.

Zakres szkolenia obejmuje kompetencje z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych.

Szkolenie prowadzone będzie przez doświadczonych mediatorów praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Szkolenie skupia się przede wszystkim na zagadnieniach praktycznych, pracy warsztatowej, wymianie doświadczeń i dzieleniu się wiedzą osób uczestniczących w szkoleniu.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe i poszkoleniowe.


PROGRAM SZKOLENIA DLA MEDIATORÓW


Dzień I:

09.00 - 09.30 - rozpoczęcie szkolenia, powitanie uczestników, przedstawienie się trenerów,

09.30 - 10.00 - wprowadzenie do gry "Laboratorium konfliktu" - psychologiczne aspekty konflikt w konfliktach w sporach gospodarczych i cywilnych

10.00 - 10.15 - przerwa kawowa,

10.15 - 11.15 - gra "Laboratorium konfliktu",

11.15 - 11.30 - omówienie i podsumowanie wyników gry "Laboratorium konfliktu",

11.30 - 12.00 - stanowiska a interesy - na co zwrócić uwagę w sporach gospodarczych i cywilnych,

12.00 - 13.00 - przerwa obiadowa,

13.00 - 14.00 - postępowanie sądowe, arbitraż, mediacja, negocjacje - różnice i podobieństwa,

14.00 - 14.45 - mediacje jako proces zaspokajania potrzeb, mediacje gospodarcze - idea, zasady, korzyści,

14.45 - 15.00 - przerwa kawowa,

15.00 - 15.45 - etapy mediacji, monolog mediatora, techniki pracy mediatora, instrumentarium mediatora,

15.45 - 16.45 - rola mediatora i pełnomocnika w mediacji,

16.45 - 17.00 - zakończenie pierwszego dnia szkolenia.


Dzień II:

9.00 - 9.30 - rozpoczęcie drugiego dnia szkolenia,

9.30 - 09.45 - pokaz filmu z symulacją mediacji gospodarczej,

9.45 - 10.30 - omówienie filmu z symulacją mediacji, dyskusja z uczestnikami,

10.30 - 10.45 - przerwa kawowa,

10.45 - 11.00 - przygotowanie do symulacji mediacji, omówienie ról,

11.00 - 12.00 - symulacja mediacji z udziałem uczestników szkolenia,

12.00 - 13.00 - przerwa obiadowa,

13.00 - 13.45 - omówienie z uczestnikami symulacji mediacji,

13.45 - 14.30 - rola ugody w mediacji gospodarczej - omówienie,

14.30 - 14.45 - przerwa kawowa,

14.45 - 15.45 - symulacja mediacji z udziałem uczestników szkolenia,

15.45 - 16.00 - omówienie z uczestnikami symulacji mediacji,

16.00 - 16.30 - korzyści i zagrożenia z udziału w mediacji dla sądu, dla przedsiębiorcy i dla pełnomocnika - ćwiczenia, dyskusja z uczestnikami,

16.30 - 17.00 - zakończenie szkolenia, podsumowanie dwóch dni szkoleniowych, pożegnanie uczestników.

 

Liczba miejsc ograniczona - wymagana rejestracja: https://bit.ly/2QiPMgd

20 os. na szkolenie w terminie 15-16.12.2018 r. (jeżeli zgłosi się więcej niż 20 os., zostaną zaproszone na kolejny termin szkolenia). 

Wszystkie osoby pow. 40 os. zostaną wpisane na listę rezerwową.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i wiąże się z podpisaniem umowy.

Szkolenie w ramach Projektu nr POWR. 02.17.00-IP.04-00-010/17 pt. "Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji w ogólnopolskiej sieci CAM" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.