Samorządy mogą chetniej zawierać ugody z przedsiębiorcami.

W dniu 12 maja br opublikowana została nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wprowadzona ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.


W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych został dodany art. 54a. Nowy przepis wskazuje wyraźnie, w ust. 1, przesądzając pozytywnie, że „jednostka sektora finansów publicznych może zawrzeć ugodę w sprawie spornej należności cywilnoprawnej w przypadku dokonania oceny, że skutki ugody są dla tej jednostki lub odpowiednio Skarbu Państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego albo arbitrażowego.


Ponadto ust. 2 doprecyzowuje, że „Ocena skutków ugody nastąpi, w formie pisemnej, przy uwzględnieniu okoliczności sprawy, w szczególności zasadności spornych żądań, możliwości ich zaspokojenia i przewidywanego czasu trwania oraz kosztów postępowania sądowego albo arbitrażowego.”


Korespondują z tym zmiany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, gdzie w art. 5 dodano ust. 4 wskazujący, iż nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych wykonanie ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa oraz w art. 11 ust, iż „Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych dokonanie wydatku ze środków publicznych na podstawie ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa. Ponadto w art. 15 ust. 2 określa, iż, nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych zaciągnięcie lub zmiana zobowiązania na podstawie ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa.


Szersza analiza prawna zmian na stronie bloga Kierownika Centrum Mec. Ireneusza Pawłowskiego.