Projekt „Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji w ogólnopolskiej sieci CAM”

Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji realizuje w ramach swojej działalności Projekt nr POWR.02.17.00-00-0081/17-00 „Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji w ogólnopolskiej sieci CAM” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Tytuł projektu: „Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji w ogólnopolskiej sieci CAM”

Osi priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.
Działanie: 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości
Okres realizacji projektu: od: 2018-04-01 do: 2019-11-30

Wartość projektu:   1 030 850,00 zł.

Finansowanie z Budżetu Środków UE (84,28%): 868 800,38 zł.

Współfinansowanie ze środków Budżetu Państwa (15,72%): 62 049,62 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości wydawanych orzeczeń sądowych oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania poprzez standaryzację funkcjonowania i uruchomienie pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku, działającego w oparciu i przy wykorzystaniu opracowanych i wdrożonych przez CAM–K (CAM Koordynatora) standardów funkcjonowania sieci CAM do końca XI 2019 r.

Grupą docelową projektu są pracownicy wymiaru sprawiedliwości z woj. pomorskiego: sędziowie, referendarze sądowi, asystenci sędziów oraz prokuratorzy, asesorzy i asystenci prokuratorów. Wsparciem w postaci szkolenia objęci zostaną także mediatorzy prowadzący działalność na terenie woj. pomorskiego.

W projekcie zaplanowano następujące działania:

  1. opracowanie dokumentów organizacyjnych CAM, w tym co najmniej regulaminu i statutu w oparciu o opracowane przez CAM-K standardy;
  2. uruchomienie CAM i zarządzanie bieżącą działalnością Centrum. Podjęcie postępowań mediacyjnych w sprawach gospodarczych, zgodnie z opracowanymi standardami CAM-K w liczbie min. 48 w trakcie realizacji projektu. Mediacje będą prowadzone przez mediatorów posiadających doświadczenie polegające na przeprowadzeniu min. 10 mediacji w sprawach gospodarczych rocznie przez okres ostatnich 5 lat;
  3. przeprowadzenie 6 dwudniowych szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych dla 120 osób, przedstawicieli sądownictwa, prokuratury oraz środowiska mediatorów.
  4. organizacja 4 jednodniowych (8 godzinnych) paneli dyskusyjnych (forum wymiany doświadczeń) angażujących interesariuszy mediacji w sprawach gospodarczych z woj. pomorskiego


Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza - Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk (budynek CH Manhattan, 3 p.)

tel.: 58 305 23 25,  fax: 58 741 53 73 (godz. 9-17)

e-mail: sekretariat@pcaim.org.p