Najnowsza ugoda w mediacji ze skierowania sądu.

Czy można rozwiązać spór sądowy podczas trzech godzin mediacji, zamiast miesięcy procesu i na dodatek z zaoszczędzeniem stronom kosztów? Oczywiście można!

Sąd Okręgowy w Gdańsku skierował do Pomorskiego Centrum Mediacji i Arbitrażu, do mediacji, sprawę pomiędzy przedsiębiorcami. Wartość przedmiotu sporu wynosiła ponad 100 tys. zł.

Obie strony wyraziły zgodę na mediację. Mediacja odbyła się przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, ze względu na przebywanie stron i pełnomocników w różnych miejscach.

W siedzibie Centrum (widok z naszej salki mediacyjnej poniżej) przebywała część osób uczestniczących w mediacji oraz mediatorzy Centrum. W dwóch innych miejscach – kolejne osoby.

Podczas kilkukrotnych połączeń telekonferencyjnych, dzięki woli stron i pracy mediatorów udało się doprowadzić do wspólnego stanowiska stron w sprawie roszczeń procesu.

Strony ukończyły spór. Wypracowana ugoda mediacyjna wraz z protokołem z mediacji przekazywana jest sądowi do zatwierdzenia i następuje zakończenie procesu.

Sąd dokona zwrotu 100% opłaty sądowej wniesionej z tytułu pozwu, ze względu na fakt, że ugoda mediacyjna nastąpiła przed pierwszą rozprawą. Strony uzgodniły między sobą przy okazji także ukończenie innych sporów między nimi, które mogłyby być przyczyną dodatkowych procesów.

Polecamy mediację, nie tylko ze skierowania sądu, ale także zanim dojdzie do procesu.


(Na zdjęciu salka mediacyjna w siedzibie Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku)