Konferencja "Ugody pomiędzy podmiotem publicznym, a przedsiębiorcą już 14 czerwca 2017 r. w Olivia Business Center.

Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

mają zaszczyt zaprosić na konferencję

"Ugody pomiędzy podmiotem publicznym, a przedsiębiorcą - nowe przepisy od 1 czerwca 2017 r."

 

W dniu 1 czerwca 2017 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy w zakresie możliwości zawierania ugód zarówno sądowych jak i pozasądowych pomiędzy podmiotami publicznymi, a przedsiębiorcami.

Nowe przepisy dotyczą umów zawieranych przez gminy, powiaty i województwa oraz rządowe podmioty publiczne z przedsiębiorcami w drodze zamówień publicznych, ale także poza nimi.


Nowelizacja przesądza pozytywnie, że jednostka sektora finansów publicznych może zawrzeć ugodę w sprawie spornej należności cywilnoprawnej w przypadku dokonania oceny, że skutki ugody są dla tej jednostki lub odpowiednio Skarbu Państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego albo arbitrażowego. Zawarcie takiej ugody i jej wykonanie nie będzie naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.


Przedmiot konferencji

Konferencja skupi się na omówieniu zmian w przepisach oraz na sposobach praktycznego wdrożenia ugody cywilnoprawnej pomiędzy podmiotem publicznym, a przedsiębiorcą - z punktu widzenia elementów ugody, prowadzenia postępowania sądowego i pozasądowego, w tym mediacji oraz dyscypliny finansów publicznych.

Planowany jest także czas na dyskusję z udziałem prelegentów, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów publicznych oraz przedsiębiorców.


Konferencję kierujemy do:

- przedsiębiorców mających zawarte umowy z podmiotami publicznymi tj. m.in z gminami, powiatami czy administracją rządową lub planujących zawierać takie umowy,

- gmin, powiatów, województwa oraz jednostek administracji rządowej, w szczególności takich, które toczą spory sądowe lub pozasądowe z przedsiębiorcami,

- mediatorów i osób wspierających polubowne rozstrzyganie sporów.


Program konferencji

W trakcie konferencji zaplanowane są prelekcje:


"Prawne aspekty ugody" - dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UG,

"Zawarcie ugody cywilnoprawnej, w tym w drodze mediacji" - radca prawny Ireneusz Pawłowski, Kierownik Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku,

"Ugoda, a naruszenie dyscypliny finansów publicznych" - Roman Fandrejewski, Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku,

"Zawieranie ugód z punktu widzenia sądu powszechnego" - Sędzia Teresa Karczyńska-Szumilas, koordynator ds. mediacji, Sąd Okręgowy w Gdańsku.


Patronat honorowy nad konferencją objęli:

- Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich,

- Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, 

- Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku dr Przemysław Banasik.

Partner: Olivia Business Center.


Termin i miejsce

Konferencja odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 r. w Olivia Business Center, w godz. 10.00-13:00, bydynek Olivia Four.


Zgłoszenia na konferencję

Konferencja jest bezpłatna. Ilość miejsc ograniczona.

Udział w konferencji tylko dla osób zgłoszonych w formie elektronicznej,  zgłoszenie na konferencję (tutaj).

Program konferencji oraz materiały konferencyjne do pobrania (tutaj).

Więcej informacji o zmianach prawa dotyczących ugód pomiędzy podmiotami publicznymi, a prywatnymi w aktualności: "Samorządy mogą chętniej zawierać ugody z przedsiębiorcami."