Kolejne w tym roku posiedzenie Kapituły Biznes Wybiera Mediacje.

Kolejne w tym roku posiedzenie Kapituły Biznes Wybiera Mediacje - 13 maja 2021 r.


Kapituła postanowiła o sporządzeniu zasad korzystania i używania znaku słowno-graficznego „Biznes Wybiera Mediacje”, który stanowi znak towarowy w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza w Gdańsku, jest uprawniona z prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny BIZNES WYBIERA MEDIACJE, na podstawie decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej sygn. DT-I.Z.508690.10.jdzi z dnia 9 marca 2021 r.


Kapituła zaproponuje środowiskom gospodarczym innych województw używanie znaku  na terytorium danego województwa, w zakresie m.in. oznaczania corocznej nagrody dla osób i podmiotów z terenu danego województwa , które zasłużyły się dla rozwoju mediacji.